Månadens kata 2023
     
Januari: Jiin & Junro Yondan
Februari: Gankaku & Meikyo Nidan
Mars: Unsu & Junro Godan
April: Gojushiho Dai & Kakuyoku Shodan
Maj: Jion & Junro Sandan
Juni: Bassai Dai & Junro Shodan
Juli: Kanku Dai & Junro Nidan
Augusti: Empi & Kakuyoku Sandan
September: Bassai Sho & Junro Yondan
Oktober: Sochin & Kakuyoku Nidan
November: Kanku Sho & ?
December: Tekki Shodan / Nidan / Sandan